Mike Sung Photography

Sweet Dreams

Collection/ Chenchen Zhou
Model/ Demi Pei, Kristina Vaiciunaite
MUA/ Liang Yu Chen